Please enter a search term:

Splošni pogoji poslovanja - AGB

Področje uporabe in opredelitve pojmov

 • Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) veljajo za vse pogodbe, storitve in dobave, sklenjene ali zagotovljene med mprofi AG (v nadaljnjem besedilu: agencija) in njenimi strankami (v nadaljnjem besedilu: stranka), razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.
 • Naročnik s tem, ko naroči agencijo ali uporablja njene storitve, potrjuje veljavnost teh splošnih pogojev poslovanja. Odstopajoči ali nasprotujoči si pogoji naročnika se ne priznajo, razen če se agencija izrecno pisno strinja z njihovo veljavnostjo.
 • Za izraz "digitalna agencija" se v nadaljevanju uporablja tudi izraz "agencija". Izraz "naročnik" vključuje tako fizične in pravne osebe kot tudi partnerstva, ki delujejo v okviru opravljanja svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti.

Sklenitev pogodbe

 • Ponudbe agencije se lahko spremenijo in niso zavezujoče. Pogodba je sklenjena šele s pisno potrditvijo naročila s strani agencije ali z izvedbo dogovorjenih storitev.
 • Agencija ima pravico, da za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti uporabi podizvajalce. Agencija je za ravnanje podizvajalcev odgovorna enako kot za svoje ravnanje.

Opis in obseg storitev

 • Agencija opravlja storitve na področju digitalnega komuniciranja, kot so izdelava in vzdrževanje spletnih strani, spletno trženje, upravljanje družbenih medijev, optimizacija za iskalnike, grafično in spletno oblikovanje ter razvoj programske opreme in aplikacij.
 • Natančen obseg storitev, ki jih bo opravila agencija, se določi v ustrezni pogodbi ali potrditvi naročila. Za spremembe ali dopolnitve obsega storitev je potrebna pisna oblika in soglasje obeh strank.
 • Agencija ima pravico, da dogovorjene storitve opravi po delih, če je to za naročnika smiselno in če to ne ogroža celotnega uspeha naročila.

Obveznosti naročnika

 • Naročnik je dolžan agenciji pravočasno in v primerni obliki posredovati vse informacije, gradiva in dokumente, potrebne za izvedbo naročila.
 • Naročnik je odgovoren za točnost in popolnost informacij, gradiv in dokumentov, ki jih zagotovi. Agencija ni dolžna preverjati njihove točnosti ali popolnosti.
 • Naročnik mora zagotoviti, da ima vse potrebne pravice in licence za gradiva, ki jih je predložil, in da uporaba teh gradiv s strani agencije v okviru izvajanja naročila ne krši nobenih pravic tretjih oseb.
 • Naročnik je dolžan storitve, ki jih opravi agencija, pregledati takoj po prejemu in nemudoma pisno obvestiti o morebitnih pomanjkljivostih. Če naročnik pravočasno ne obvesti o pomanjkljivostih, se šteje, da so storitve odobrene.

Plačilo in plačilni pogoji

 • Nadomestilo za storitve, ki jih opravi agencija, je določeno v ustrezni pogodbi ali potrditvi naročila. Če ni drugače dogovorjeno, nadomestilo temelji na ceniku agencije, ki velja v času sklenitve pogodbe.
 • Agencija ima pravico zahtevati razumna predplačila ali predplačila. V primeru dolgoročnih projektov ali zagotavljanja ponavljajočih se storitev se lahko agencija dogovori za mesečno ali četrtletno izdajanje računov.
 • Vse dogovorjene cene ne vključujejo zakonsko določenega davka na dodano vrednost, ki velja v danem trenutku.
 • Računi Agencije zapadejo v plačilo brez odbitka v 14 dneh od datuma izdaje računa, razen če je dogovorjen drugačen plačilni rok. V primeru zamude pri plačilu s strani stranke ima agencija pravico zahtevati zakonske zamudne obresti in stroške opomina.

Jamstvo in odgovornost

 • Agencija je odgovorna za brezhibno in pogodbeno izvedbo dogovorjenih storitev. V primeru napak je agencija dolžna zagotoviti naknadno izpolnitev, ki se lahko po presoji agencije izvede z odpravo napake ali z zagotovitvijo storitve brez napak.
 • Če naknadna izvedba ni uspešna, ima naročnik pravico do ustreznega znižanja cene ali odstopa od pogodbe. Odškodninski zahtevki naročnika zaradi napak so izključeni, razen če je agencija odgovorna zaradi naklepa ali hude malomarnosti.
 • Agencija ni odgovorna za škodo, ki nastane zaradi napak, zamud ali prekinitev pri prenosu podatkov, v primeru okvar tehnične opreme, nepravilne vsebine, izgube ali izbrisa podatkov ali virusov, razen če je agencija takšno škodo povzročila namerno ali iz hude malomarnosti.
 • Odgovornost Agencije za drugo škodo je omejena na namero in veliko malomarnost. Odgovornost za posredno škodo, posledično škodo zaradi napake ali izgubo dobička je izključena, če temu ne nasprotujejo obvezne zakonske določbe o odgovornosti.
 • Omejitve odgovornosti veljajo tudi za pooblaščence in podizvajalce agencije.
 • Garancijski rok je dvanajst mesecev od prevzema storitve, razen če zakon določa daljši rok.

Avtorske pravice in pravice uporabe

 • Agencija podeli naročniku pravice uporabe, ki so potrebne za dogovorjeni namen v zvezi s storitvami, ki so nastale v okviru izvajanja pogodbe. Če ni drugače dogovorjeno, prejme naročnik enostavno, neprenosljivo pravico uporabe izdelanih storitev.
 • Pravice do uporabe preidejo na stranko šele po celotnem plačilu dogovorjenega nadomestila.
 • Agencija si pridržuje pravico, da storitve, ki jih je opravila, uporablja kot referenčne predmete in se nanje sklicuje v okviru lastnega oglaševanja, če je to za naročnika smiselno.

Zaupnost in varstvo podatkov

 • Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse znanje o poslovnih skrivnostih in zaupnih podatkih druge stranke, ki jih pridobita pri izvajanju pogodbe, obravnavali kot zaupne in jih ne bosta posredovali tretjim osebam ali uporabljali za lastne namene, razen če je to potrebno za izpolnitev namena pogodbe.
 • Agencija se zavezuje, da bo upoštevala določbe zakona o varstvu osebnih podatkov in da bo osebne podatke naročnika obdelovala le v okviru namena pogodbe. Agencija bo sprejela vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov naročnika.

Končne določbe

 • Spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev poslovanja ter dodatni dogovori morajo biti sklenjeni v pisni obliki. To velja tudi za opustitev zahteve po pisni obliki.
 • Če je ali postane katera koli določba teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Namesto neveljavne ali neizvršljive določbe se šteje, da je dogovorjena takšna veljavna in izvršljiva določba, ki je najbližje pomenu in namenu neveljavne ali neizvršljive določbe.
 • Za te splošne pogoje poslovanja velja zakonodaja države, v kateri ima agencija registriran sedež, razen kolizijskih pravil in Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.
 • Za spore, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev poslovanja ali v zvezi z njimi ali uporabo storitev agencije, je izključno pristojno sodišče na sedežu agencije, če se ne uporabljajo obvezne zakonske določbe.
 • Pogodbeni jezik je nemščina. V primeru prevodov teh splošnih pogojev poslovanja v druge jezike je v primeru neskladij ali vprašanj razlage veljavna nemška različica.
 • Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (OS), ki jo najdete na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vendar pa agencija ni niti dolžna niti pripravljena sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.
 • Potrošnik svojih pravic in obveznosti iz pogodbe brez soglasja agencije ne sme prenesti na tretje osebe.
 • Agencija ima pravico prenesti svoje pravice in obveznosti iz pogodbe na tretje osebe, če je to smiselno za naročnika in če to ne ogroža splošnega uspeha naročila.
 • Agencija si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni te splošne pogoje poslovanja. Uporabniki se morajo redno seznanjati z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja in temu primerno prilagoditi uporabo storitev agencije. Nadaljnja uporaba storitev agencije po začetku veljavnosti spremenjenih splošnih pogojev poslovanja se šteje za sprejetje sprememb.