Please enter a search term:

Avtorske pravice

Uvod

Ti splošni pogoji za avtorske pravice (v nadaljevanju "pogoji") urejajo razmerje med digitalno agencijo (v nadaljevanju "agencija") in uporabniki vsebin, ki so na voljo na korporativnih straneh agencije, vključno s strankami, partnerji in obiskovalci spletnega mesta (v nadaljevanju "uporabniki"). Namen teh pogojev je pojasniti pravice in obveznosti vpletenih strank v zvezi z avtorskimi pravicami in sorodnimi pravicami intelektualne lastnine.

Področje uporabe

Pogoji veljajo za vso vsebino, ki je na voljo na korporativnih straneh agencije, vključno z besedili, slikami, grafikami, logotipi, videoposnetki, zvočnim gradivom, programsko opremo, zbirkami podatkov, oblikovnimi elementi in drugimi deli, zaščitenimi z avtorskimi pravicami (v nadaljevanju "vsebina"). Uporabniki so dolžni spoštovati pogoje in se seznaniti z vsebino.

Avtorske pravice

Varstvo avtorskih pravic

Vsebine na straneh podjetja agencije so zaščitene z veljavnim zakonom o avtorskih pravicah in ustreznimi mednarodnimi sporazumi. Agencija ali njeni izdajatelji licenc so lastniki avtorskih in vseh sorodnih pravic do vsebine, razen če ni izrecno navedeno drugače. Uporaba vsebine brez predhodnega pisnega soglasja agencije ali njenih dajalcev licenc je prepovedana, razen v primerih, ki jih dovoljujejo ti pogoji ali veljavna zakonodaja.

Obseg zaščite

Zakon o avtorskih pravicah ščiti lastnike pravic na vsebini pred nepooblaščeno uporabo, kopiranjem, distribucijo, dajanjem na voljo javnosti, prilagajanjem, preoblikovanjem ali drugim izkoriščanjem zaščitenih del. To vključuje tudi varstvo idej, konceptov, modelov in drugih nematerialnih izvedb, vsebovanih v vsebini.

Dovoljena uporaba

Uporabniki lahko vsebine na korporativnih straneh agencije uporabljajo le v osebne, nekomercialne namene, razen če ni izrecno dovoljeno drugače. Vsebine v celoti ali delno ne smete reproducirati, distribuirati, javno prikazovati, urejati, preoblikovati ali kako drugače izkoriščati, razen v primerih, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja ali s predhodnim pisnim soglasjem agencije ali njenih dajalcev licenc.

Licence in pravice do uporabe

Podeljevanje licenc

Agencija lahko uporabnikom podeli omejene, preklicne, neizključne in neprenosljive licence za uporabo vsebine v skladu s temi pogoji ali z ločeno pogodbo. Obseg in pogoji licence se določijo za vsak primer posebej, določi pa jih lahko agencija po lastni presoji. Uporabniki so dolžni upoštevati licence in pravice uporabe v skladu z ustreznimi pogoji.

Pravice uporabe za stranke

Agencija lahko v okviru pogodbenih storitev, ki jih opravlja za svoje stranke, strankam podeli pravice uporabe ustvarjene vsebine. Takšne pravice uporabe so lahko enostavne ali izključne pravice in se nanašajo na določena dejanja uporabe, vrste izkoriščanja ali ozemlja. Natančni pogoji pravic uporabe so določeni v zadevni pogodbi ali splošnih pogojih agencije.

Pravice uporabe za partnerje

Agencija lahko podeli pravice uporabe vsebin svojim partnerjem v okviru partnerstva ali sodelovanja. Pogoji pravic uporabe so določeni v ustreznih sporazumih ali pogodbah, agencija pa jih lahko določi po lastni presoji.

Odgovornost uporabnikov

Uporaba v skladu z zakonodajo

Uporabniki so odgovorni za zakonito uporabo vsebin na korporativnih spletnih mestih agencije ter za skladnost s temi pogoji in vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Zavezujejo se, da bodo spoštovali avtorske in druge lastninske pravice agencije in njenih dajalcev licenc ter da ne bodo izvajali dejanj, ki bi lahko privedla do kršitve teh pravic.

Odgovornost za kršitve

Uporabniki so odgovorni za vso škodo, ki nastane agenciji ali njenim dajalcem licenc zaradi njihove kršitve obveznosti, določenih v teh pogojih, ali zaradi njihove nepooblaščene uporabe vsebine. Agenciji in njenim dajalcem licenc so dolžni povrniti škodo za vse zahtevke tretjih oseb, ki izhajajo iz kršitev pravic s strani uporabnikov.

Zaščita intelektualne lastnine

Zaščita blagovnih in drugih znamk

Blagovne znamke, logotipi, imena podjetij in drugi razpoznavni znaki, ki se uporabljajo na straneh podjetja agencije, so zaščiteni z zakonom o blagovnih znamkah, zakonom o gospodarskih družbah in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Uporabniki so dolžni spoštovati te pravice in ne smejo izvajati dejanj, ki bi lahko vodila v kršitev teh pravic.

Zaščita poslovnih skrivnosti in znanja in izkušenj

Agencija in njeni izdajatelji licenc imajo poslovne skrivnosti in strokovno znanje v zvezi z vsebino, metodami in tehnologijami, ki se uporabljajo pri ustvarjanju vsebine, ter poslovnimi strategijami agencije. Uporabniki morajo te poslovne skrivnosti in strokovno znanje in izkušnje varovati in ne smejo storiti ničesar, kar bi lahko privedlo do njihovega razkritja ali nepooblaščene uporabe.

Spremembe pogojev

Agencija si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni te pogoje. Uporabniki morajo redno preverjati veljavne pogoje in temu primerno prilagoditi uporabo vsebine. Nadaljnja uporaba vsebine po začetku veljavnosti spremenjenih Pogojev se šteje za sprejetje sprememb.

Pravna sredstva in sankcije

Sodna odredba

Agencija ali njeni dajalci licenc lahko od uporabnikov, ki kršijo te Pogoje ali nepooblaščeno uporabljajo Vsebino, zahtevajo, da prenehajo s takšnimi kršitvami. Ta zahteva obstaja neodvisno od nadaljnjih odškodninskih zahtevkov ali drugih pravnih sredstev.

Odškodninski zahtevki

Uporabniki so odgovorni za vso škodo, ki nastane agenciji ali njenim dajalcem licenc zaradi kršitve obveznosti iz teh pogojev ali nepooblaščene uporabe vsebine. Agencija ali njeni dajalci licenc lahko od uporabnikov zahtevajo odškodnino, ki pokriva dejansko nastalo škodo ali izgubo dobička.

Pogodbene kazni

Agencija lahko v okviru pogodb ali sporazumov z uporabniki določi pogodbene kazni za kršitev teh pogojev ali nepooblaščeno uporabo vsebin. Višina pogodbene kazni se določi za vsak primer posebej in je lahko odvisna od stopnje kršitve in nastale škode.

Končne določbe

Klavzula o razvezljivosti

Če je ali postane katera koli določba teh pogojev neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Namesto neveljavne ali neizvršljive določbe se šteje, da je bila dogovorjena takšna veljavna in izvršljiva določba, ki se čim bolj približuje pomenu in namenu neveljavne ali neizvršljive določbe.

Veljavno pravo

Te pogoje ureja in razlaga zakonodaja države, v kateri ima agencija registrirani sedež, z izjemo njenih kolizijskih pravil in Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

Kraj pristojnosti

Za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev ali v zvezi z njimi ali uporabo vsebine, je izključno pristojno sodišče na lokaciji sedeža agencije, razen če ni z obvezno zakonodajo določeno drugače.

Jezik pogojev

Ti pogoji so napisani v nemškem jeziku. V primeru prevodov v druge jezike je v primeru neskladij ali vprašanj glede razlage veljavna nemška različica.